Warsztaty

Warsztaty

Warsztaty Tanga – Artyom & Karina Dovbush. 15-16.06 Tango Workshop

PROGRAM WARSZTATÓW

SOBOTA (15.06.2019)
początek zajęć 10:45

10.45 – 12.00 TECHNIKA DLA PAŃ:
Krok, postawa, utrzymywanie kontaktu z podłogą, użycie wolnej nogi oraz nogi obciążonej. Równowaga i swoboda w każdym ruchu. Jak utrzymywać ciągły kontakt z partnerem i zachować swoja niezależność. Co kobieta może zrobić dla wygody tańca z dowolnym partnerem.
Jako BONUS: ozdobniki w ramach kroku, jak nadać im lekkość i elegancję.
12.15 – 13.30 i 13.45 – 15.00 ZAJĘCIA W PARACH:
1. Caminada. Chodzenie. Pełnia i bogactwo kroków w tango. Dlaczego figury w tangu nie są najważniejsze. Znaczenie Twojego tanga. Ruch i swoboda w interakcji z partnerem. Połączenie i harmonia w parze. Jak czuć partnera zawsze, w każdym ruchu, zachowując własną niezależność. Objęcie i interakcja w objęciu.
2. Kreowanie wyrazistego, niepowtarzalnego tańca. Co sprawia, że Twoje tango jest bogate i wyjątkowe, a także lekkie, zrozumiałe i piękne. Jak osiągnąć wyjątkowość i harmonię w swoim tańcu. Tango, a Twoja osobowość.

NIEDZIELA (16.06.2019)
początek zajęć 10:45

10.45 – 12.00 TECHNIKA DLA PAŃ:
Ocho i pivot. Obroty. Kontrolowanie ciała podczas obrotów. Gdzie zaczyna się obrót i jak działa. Jak zachować stabilność i wolność w każdym ruchu. Adornos dla ochos i parad – piękne ozdobniki w ósemkach i paradach.
12.15 – 13.30 i 13.45 – 15.00 ZAJĘCIA W PARACH:
1. Taniec na ograniczonej przestrzeni. Jak w pełni wykorzystać przestrzeń, ruch kołowy. „Tkanie” swojego tańca na małej przestrzeni.
2. Zrozumienie znaczenia tanga. O co chodzi w tango. Co robimy tańcząc na milongach? Wskazówki, które sprawiają, że ludzie będą chcieli z Wami ponownie tańczyć, aby taniec był komfortowy i przyjemny, niezależnie od wytrenowania i doświadczenia.
KOSZT WARSZTATÓW:
Technika dla Pań:
Sobota/Niedziela 2 zajęcia – 120 zł/28 EUR od osoby
1 zajęcia – 60 zł/14 EUR
Zajęcia w parach:
Sobota/Niedziela  4 zajęcia – 220 zł/50 EUR od osoby
1 zajęcia – 65 zł/16 EUR od osoby
REJESTRACJA PRZEZ EMAIL:
tangomaratonlodz@gmail.com

 

Artyom & Karina Lilu Dovbush.
Current champions of Russia, CIS and the Baltic states in the „Tango de pista” and „Milonga” categories. Champions of 2016 and 2018 in the „Milonguero” category. Finalists of the European Tango Championship in the „Tango Salon” Category (2013, 2017) and in the „Tango Escenario” category (2017).
Founders and choreographers of dancing projects „El choclo” and „Mujercitas”. Artyom and Karina have extensive teaching experience; they hold the pedagogical certificate from the Estudio Mario Morales school (Buenos Aires, Argentina). They regularly perform during concerts and festivals. They own and run the dancing studio „El mundo del tango” and the „El Salón” milonga in Saint-Petersburg (Russia).

WORKSHOPS PROGAMME

SATURDAY (15.06.2019)
Starts at 10:45

10.45 – 12.00 WOMEN TECHNICS:
Step, posture, staying grounded, using the free leg and the base leg, balance and freedom in every movement. How to keep contact with your partner at every moment, while remaining free. What a woman can do for a comfortable dance with any partner. As a bonus: adornos within the step, how to make them with lightness and elegance.
12.15 – 13.30 i 13.45 – 15.00 CLASSES IN COUPLE
1. Caminada. The fullness and richness of your step, the meaning of your tango. Why figures are not important. The notion of movement and freedom of interaction. How to be synchronous and harmonious as a couple. How to feel one’s partner at all times, in every movement, while preserving one’s own freedom. The embrace and the interaction within the embrace.
2. Creating a vivid dance, unique to you. What makes your tango rich and special, as well as light, easy to understand, and beautiful. How to achieve uniqueness and harmony in your dance. Tango and your personality.

SUNDAY (16.06.2019)
Starts at 10:45

10.45 – 12.00 WOMEN TECHNICS:
Ocho, pivot, controlling your body during turns. Where does the turn start and how does it work. How to preserve stability and freedom in every movement. Wonderful adornos for ochos and paradas
12.15 – 13.30 i 13.45 – 15.00 CLASSES IN COUPLES
1. Dancing in limited space. How to make full use of the space beneath you, circular movement, „weaving” your dance in limited space.
2. Understanding the meaning of tango. What is the tango about, what exactly do we do in milongas? Guidelines for making people want to invite you over and over again. Achieving comfort and pleasure, regardless of your dancing level and experience.
PRICES:
Women technic:
Saturday/Sunday 2 classes – 120 zł/28 EUR per person
1 class – 60 zł/14 EUR
Workshops in Couples:
Saturday/Sunday  4 classes – 220 zł/50 EUR per person
1 class – 65 zł/16 EUR per person
REGISTRATION BY THE EMAIL:
tangomaratonlodz@gmail.com