Registration / Rejestracja

Dear Tangueros, we are starting the registration for Strawberry Tango Marathon on 20.02.2018 at 20.00. All of you who wants to dance with us are very welcome. The cost of this year’s edition of the Marathon is PLN 220 / 50 €. To be able to participate in our marathon you need to register in pairs or individually, by choosing the appropriate link below. Due to the comfort of the participants, the number of available places is limited.
Drodzy Tangero, rozpoczynamy rejestrację na Maraton Truskawkowy 20.02.2018 o godzinie 20.00. Wszystkich chętnych do zabawy z nami serdecznie zapraszamy. Koszt tegorocznej edycji Maratonu to 220 zł / 50 €.  Aby móc uczestniczyć w maratonie należy się zarejestrować w parach lub pojedynczo, wybierając odpowiedni link zamieszczony poniżej. Ze względu na komfort uczestników liczba dostępnych miejsc jest ograniczona

 

przycisk-rejestracja-solo  przycisk-rejestracja-w-parach

 

ADDITIONAL INFORMATION  /  INFORMACJE DODATKOWE

 

Register – You can register as a single person or a couple (1 leader + 1 follower). It is not possible to change a couple registration to a single registration.
To keep the balance, there are separate waiting lists for leaders and followers and for couples.
Zarejestruj się
– możesz zarejestrować się jako jedna osoba lub para (1 lider + 1 osoba podążająca). Nie można zmienić rejestracji pary na rejestrację jednoosobową.
Aby zachować równowagę, istnieją osobne listy oczekujących dla prowadzących i podążających oraz dla par.

Confirmation – Your participation is not confirmed until you receive a confirmation e-mail from our crew. Please wait to book airline tickets or accommodation until you have received the confirmation e-mail.
Potwierdzenie
– Twój udział nie zostanie potwierdzony, dopóki nie otrzymasz e-maila potwierdzającego uczestnictwo od naszej ekipy. Proszę czekać, aby zarezerwować bilety lotnicze lub zakwaterowanie, dopóki nie otrzymasz e-maila potwierdzającego.

Payment – The registration fee for 3 days of dancing and food is 220 PLN (50 €) per person. Details regarding payment will be given in the confirmation e-mail. If you register as a couple, please write full name and information for both of you in the payment.
Płatność
– Opłata rejestracyjna za 3 dni tańca i jedzenia wynosi 220 PLN (50 EUR) od osoby. Szczegóły dotyczące płatności zostaną podane w e-mailu potwierdzającym. Jeśli zarejestrujesz się jako para, proszę wpisać imię i nazwisko oraz informacje dla obu osób w płatności.

Refund – We allow no refunds but you can transfer your pass to another (same sex) dancer (aprooved by us). Please contact us in such a case.
Zwrot środków
– nie ma zwrotów wpłat, ale możesz przekazać swoją wejściówkę innej osobie (tej samej płci) (taka zamiana musi być przez nas zatwierdzona). W takim przypadku prosimy o kontakt.

Reguired information will be:
Your Name and Surname + email + Telephone number, Nationality and city, Follower or Leader, What food makes you happy (choose one: Love all or Vegetarian)
Wymaganymi informacjami będą:

Twoje imię i nazwisko + email + numer telefonu i narodowość i miasto, Lider czy podążająca, Jakie jedzenie preferujesz (wybierz jedno: Wszystko jedno, Wegetarianin)

Should you wish to register along with a partner please include:
Your partner’s name and email, Your partner’s city/nationality, What food makes your partner happy (choose one: Loves all, Vegetarian)
Jeśli chcesz zarejestrować się wraz z partnerem:

Imię i adres email Twojego partnera, Miasto / narodowość twojego partnera, Jakie jedzenie preferuje (wybierz jedno: Wszystko jedno, Wegetarianin)